Çarşamba , 20 Ekim 2021

Namaz Sureleri

Fatiha Suresi ve Fazileti

Fatiha Suresi ve Fazileti Kur’an-ı Kerim’deki ilk sure olan Fatiha Mekke döneminde nail olmuştur. Geliş sırasına göre 5’inci sure olarak indiğine inanılmaktadır.Toplamda yedi ayet olarak numaralandırılmıştır. Önemli bir sure olması sebebiyle Fatiha Şerife ismiyle anılmaktadır. Bu sure Kur’anın ilk suresi olması sebebiyle ‘başlangıç’ anlamını taşıyan Fatiha ismini taşımaktadır. Fatiha aynı zamanda ikinci ayetin başlangıç suresine binaen Elham ismiyle de anılmaktadır. ... Devamını Oku »

Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Veylül li külli hümezetil lümezeh 2- Ellezıcemea malev ve addedeh 3- Yahsebü enne malehu ahledeh 4- Kella le yümbezenne fil hutameh 5- Ve ma edrake mel hutameh 6- Narullahil mukadeh 7- Elleti tettaliu alel ef’ideh 8- İnneha aleyhim mü’sadeh 9- Fi amedim mümeddedeh Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- Veyl o insanları çekiştirip kaş göz ... Devamını Oku »

Asr Suresi Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel asr 2- İnnel insane le fi husr 3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- Asra yemin olsun ki, 2- İnsan mutlaka ziyandadır. 3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Devamını Oku »

Tekasür Suresi Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elhakümüt tekasür 2- Hatta zürtümülmekabir 3- Kella sevfe ta’lemun 4- Sümme kella sevfe ta’lemun 5- Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn 6- Le teravünnelcehıym 7- Sümme leteravünneha aynelyakıyn 8- Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı, 2- Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar! 3- Öyle ... Devamını Oku »

Karia Suresi Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- El kariah 2- Mel kariah 3- Ve ma edrake mel kariah 4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus 5- Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş 6- Fe emma men sekulet mevazınüh 7- Fe hüve fi ıyşetir radıyeh 8- Ve emma men haffet mevazınüh 9- Fe ümmühu havıyeh 10- Ve ma edrake mahiyeh 11- Narun hamiyeh Anlamı Rahmân ve Rahîm ... Devamını Oku »

Adiyat Suresi Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel adiyati dabha 2- Fel muriyati kadha 3- Fel muğırati subha 4- Fe eserne bihı nak’a 5- Fe vesatne bihı cem’a 6- İnnelinsane li rabbihı le kenud 7- Ve innehu ala zalike le şehıd 8- Ve innehu li hubbil hayri le şedıd 9- E fe la ya’lemü iza bu’sira ma fil kubur 10- Ve hussıle ma fis ... Devamını Oku »

Zilzal Suresi Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İza zülziletil erdu zilzaleha 2- Ve ahracetilerdu eskaleha 3- Ve kalel insanü ma leha 4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha 5- Bienne rabbeke evha leha 6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm 7- Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah 8- Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- Yer o ... Devamını Oku »

Beyyine Suresi Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh 2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah 3- Fiha kütübün kayyimeh 4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba’di ma caethümül beyyineh 5- Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü’tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh 6- İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy ... Devamını Oku »

Kadir Suresi Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2- Ve ma edrake ma leyletülkadr 3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr 4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr 5- Selamün hiye hatta matle’ılfecr Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik. 2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3- Kadir gecesi bin aydan ... Devamını Oku »

Alak Suresi Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak 2- Halekal’insane min ‘alak 3- Ikre’ ve rabbükel’ekrem 4- Elleziy ‘alleme bilkalem 5- Allemel’insane ma lem ya’lem 6- Kella innel’insane leyatğa 7- Erra a hustağna 8- İnne ila rabbikerrü’câ 9- Eraeytelleziy yenha 10- Abden iza salla 11- Eraeyte in kane ‘alelhüda 12- Ev emara bittakva 13- Eraeyte in kezzebe ve tevella 14- Elem ... Devamını Oku »